Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2016

Share:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρωπαϊκή  Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2016

Με γνώμονα τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη, την κινητοποίηση των επιχειρήσεων και την προβολή του παραγωγικού δυναμικού  σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το Υπουργείο Εσωτερικών ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας στην πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016».

Η εν λόγω ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αναδεικνύει και επιβραβεύει εκείνες τις Περιφέρειες της ΕΕ που επιδεικνύουν εξαιρετικές, εξωστρεφείς επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ,  προωθεί τέτοιες δράσεις προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης των Περιφερειών και να εισέλθει η χώρα σε μια πορεία ανάκαμψης και νέας  ευημερίας.

Εν προκειμένω, η συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας μας στο διαγωνισμό για την «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016» αποτελεί μια ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες να αναδείξουν τον καθοριστικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην ενίσχυση της δυναμικότητας  της εθνικής οικονομίας, καθώς και στην προβολή των τοπικών προϊόντων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιες Περιφέρειες θα πρέπει να επιδείξουν, μέσω των συνεργιών τους με τον επιχειρηματικό κόσμο:

(α) ένα εξωστρεφές πολιτικό όραμα και μια δέσμευση για την προώθηση των ευρωπαϊκών δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

(β) μια εταιρική σχέση και γόνιμη συνεργασία με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και την κοινωνία πολιτών,

(γ) μια στρατηγική υλοποίησης μέτρων για την επιχειρηματικότητα που περιλαμβάνει  αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και άλλων δημόσιων χρηματοδοτήσεων, καθώς και καινοτόμες και αειφόρες δράσεις, και

(δ) ένα πειστικό σχέδιο επικοινωνίας για την κινητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προβολή της Περιφέρειας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Previous Article

Κατάθεση τροπολογίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη, για την σύναψη σύμβασης μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατανομή της τελευταίας δόσης στις Περιφέρειες και εξόφληση του συνόλου της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013-2014

Next Article

Εξοπλισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών