Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ. ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ.

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:

  1. Επενδυτικά σχέδια σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και υδατοκαλλιέργειας εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο, με ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων βάσει κοινής υπουργικής απόφασης.
  2. Δικαιούχοι κρατικής αρωγής πλέον και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες – κτηνοτρόφοι.
  3. Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης κρατικής αρωγής σε πληγέντες από θεομηνίες.
  4. Παροχή προκαταβολής έναντι του συνολικού ποσού της προβλεπόμενης επιχορήγησης, και σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
  5. Επιπρόσθετη προκαταβολή 25 εκατ. ευρώ από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής στους πρώην ασφαλισμένους της «Ασπίς Πρόνοια».

Μιλώντας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, ο πρώην αν. Υπουργός Θεόφιλος Λεονταρίδης μεταξύ άλλων τόνισε:

Το νομοσχέδιο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, ρυθμίζοντας και διορθώνοντας αστοχίες που είχαν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Φροντίζει παράλληλα, να είναι διαθέσιμοι οι απαραίτητοι πόροι για τη συνέχιση της στήριξης όλων των πολιτών και πολύ περισσότερο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την διεθνές κύμα ακρίβειας που προέκυψε συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία.

Συνοπτικά λοιπόν με το υπόψη σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων:

α) Ρυθμίζονται θέματα εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας

β) Συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και ρυθμίζονται ζητήματα αξιολόγησης της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων.

γ) Ιδρύεται Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων και καθορίζεται η λειτουργία του.

δ) Θεσμοθετείται συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022.

ε) Τακτοποιούνται, με τις λοιπές διατάξεις, επιμέρους σοβαρά θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες αλλά και μεγάλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον τόπο μου στον οποίο η οικονομική δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από τον πρωτογενή τομέα.

Με το άρθρο 130 του νομοσχεδίου, ορίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ πλέον τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων καθορίζονται με βάση το ενωσιακό δίκαιο μέσω σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Να σημειώσω ότι στο άρθρο 130 – όπου αναφέρεται η στήριξη της «πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής» – περιλαμβάνεται και η κτηνοτροφία μαζί με τη φυτική παραγωγή.

Με το άρθρο 133 διευρύνονται οι δικαιούχοι κρατικής αρωγής ώστε να περιλαμβάνουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). και κτηνοτροφικές μονάδες, τις οποίες κατέχουν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα αγρότες ή νομικά πρόσωπα.

Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες κατέχονται από ένα η περισσότερα φυσικό πρόσωπο, κατ΄επάγγελμα αγρότες ή νομικά πρόσωπα, διευκρινίζοντας παράλληλα αυτό που μόλις ανέφερα παραπάνω, ότι δηλαδή αυτές περιλαμβάνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Να επισημάνω ότι η εν λόγω ρύθμιση έχει έναρξη ισχύος από το χρόνο έναρξης ισχύος των αρχικών διατάξεων του ν.4797/2021.

Η ρύθμιση του άρθρου 134, αφορά τις θεομηνίες από 1η Ιουνίου 2020 και είναι πρακτικά η εξουσιοδοτική διάταξη που παρέχεται στον υπουργό να εκδώσει τη σχετική απόφαση για την ακολουθητέα διαδικασία βάσει της οποίας θα εγκρίνεται η κρατική αρωγή. Θα υπάρχουν πλέον προβλέψεις στην υπουργική απόφαση και για ζητήματα με την καταβολή της επιχορήγησης που ανακύπτουν αναφορικά με δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης, καθώς και στις περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη μορφή.

Με τα άρθρα 135-137 προβλέπεται επίσης, η παροχή προκαταβολής έναντι του συνολικού ποσού της προβλεπόμενης επιχορήγησης, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπως άλλωστε προβλέπεται ήδη για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των δύο κατηγοριών δικαιούχων, ως προς την άμεση καταβολή μέρους του δικαιούμενου ποσού.

Ειδικότερα με το άρθρο 136 θα καλύπτονται, εκτός των φυσικών προσώπων, και τα νομικά πρόσωπα πλέον, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και έχουν υποστεί ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες στα αμπέλια.

Με το άρθρο 139 αντιμετωπίζεται το χρόνιο ζήτημα της «Ασπίς Πρόνοια» με την προκαταβολή ακόμη 25 εκατ. ευρώ από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής στους πρώην ασφαλισμένους της.

Το παρόν νομοσχέδιο, στηρίζει έτι περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα της χώρας, με την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης αγροτών, φυσικών και νομικών προσώπων στην επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές από θεομηνίες. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνονται από την επίσπευση της προκαταβολής επιχορήγησης για ζημιές από θεομηνίες στις καλλιέργειές τους, ενώ αποσαφηνίζεται το πλαίσιο κρατικής αρωγής και διευρύνεται, ώστε οι δικαιούχοι επιχορήγησης σε φυτικά μέσα παραγωγής να είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται τόσο από φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα αγρότες, όσο και από νομικά πρόσωπα και φυσικά και άλλες κατηγορίες που προανέφερα στο άρθρο 133.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει