Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Απάντηση στην αναφορά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Ν. Σερρών

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Ν. Σερρών και τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους , έθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης με αναφορά του στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων .

Αυτά συνοψίζονται :

Στην ένταξη του κλάδου στον αναπτυξιακό νόμο , στην διενέργεια στην πράξη ικανών και αποτελεσματικών ελέγχων για παράνομες μεταφορές , στη μείωση των διοδίων και σε άλλα ζητήματα μεγάλης σημασίας που αφορούν τον κλάδο τους .

 Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων έδωσε τις εξής απαντήσεις :

 

 
                          

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

          Παπάγου,  20/04/2011

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

————————————-

          Αριθ. Πρωτ. B- 904  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ         : Αναστάσεως & Τσιγάντε

          ΠΡΟΣ:  Βουλή των Ελλήνων

Τ.Κ.                      : 101 91 Παπάγου          Δ/νση Κοινοβουλευτικού ΕλέγχουΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Ευαγγ.Λαμπαδαρίου          Τμήμα  ΑναφορώνΤΗΛΕΦΩΝΟ        : 6508315 FAX                     : 6508299 E mail                  : tkvel@ yme.gov.gr

ΘΕΜΑ  : Απάντηση  σε Αναφορά.

ΣΧΕΤ:   ΄Εγγραφό σας με αριθ. ΠΑΒ 4016/08-03-2011

Σε απάντηση της Αναφοράς με αριθμό 4016/08-03-2011 , που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Λεονταρίδης Θεόφιλος, από πλευράς Υπ.Υ.Με.Δι θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σχετικά με την ένταξη του κλάδου στον αναπτυξιακό νόμο. Το άρθρο 3 παρ. 6 Ν. 3887/2010 προβλέπει την ένταξη των παλιών και νέων ΑΕ και ΕΠΕ στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου όπως ισχύει κάθε φορά. Τα σχετικά θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 Σχετικά με τους ελέγχους νόμιμης κυκλοφορίας φορτηγών. Ο έλεγχος της νόμιμης κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων, ελληνικών και αλλοδαπών, έχει ανατεθεί με τις διατάξεις του Ν.3446/2006 στις Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές, στις Αστυνομικές Αρχές, στην ΥΠΕΕ και στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, τα οποία έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν ειδικά για τον σκοπό αυτό. Επειδή το Υπουργείο μας δέχεται αιτήματα για την ανάγκη εντατικοποίησης των καθ’ οδών ελέγχων  αποστέλλεται σχετικό έγγραφο προς τους νέους Περιφερειάρχες μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία των οργάνων αυτών. Ειδικότερα, το θέμα της κυκλοφορίας αλλοδαπών φορτηγών ΔΧ στη χώρα μας με εικονική εγκατάσταση σε χώρες του εξωτερικού π.χ (Βουλγαρία), αναμένεται ότι θα αντιμετωπιστεί με το άρθρο 5 (Όροι σχετικοί με απαίτηση εγκατάστασης) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.10712009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 4 Δεκεμβρίου 2011. Το σχετικό θέμα έχει επιλεγεί να τεθεί κατά τη σύγκληση της Μικτής Επιτροπής  Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Βουλγαρίας, με σκοπό τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου αυτού εκ μέρους της Βουλγαρικής πλευράς.  Αναφορικά με τον έλεγχο της νόμιμης κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων, με την Γ5/29829/2313 /14-6-2006 εγκύκλιο έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς (δελτία αποστολής, τιμολόγια). Μέσω αυτού του καθ’ οδόν ελέγχου διαπιστώνεται και η παράνομη κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων μετά την παύση λειτουργίας της επιχείρησης. Η καθιέρωση διαδικασίας προσκόμισης δικαιολογητικών (βεβαίωσης λειτουργίας της επιχείρησης από Δ.Ο.Υ)  κατά  τον τεχνικό έλεγχο ΦΙΧ αυτοκινήτων, προκειμένου να αποδεικνύεται η λειτουργία της επιχείρησης  θα εξεταστεί εκ νέου από το Υπουργείο μας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Για τα αιτήματα 3, 4 και 7, σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ των στόχων του νέου νόμου ήταν η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο και η κατάργηση των περιορισμών στην άσκηση της κοινοτικής ελευθερίας εγκατάστασης, καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκινήσει για αυτούς τους λόγους διαδικασία επί παραβάσει κατά της Χώρας μας.

Σχετικά με το αίτημα για μείωση των διοδίων, σας γνωρίζουμε ότι το ύψος των διοδίων τελών και ο τρόπος αναπροσαρμογής τους, στους αυτοκινητόδρομους που κατασκευάζονται με το σύστημα Παραχώρησης, έχει καθοριστεί στις αντίστοιχες Συμβάσεις Παραχώρησης που κυρώθηκαν με νόμους από τη Βουλή των Ελλήνων το 2007. Σε ότι αφορά το ζήτημα που έχει ανακύψει με την μη καταβολή διοδίων από ομάδες χρηστών, το Υπ.Υ.Με.Δι ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια των υποχρεώσεών του όπως ορίζονται από τις Συμβάσεις Παραχώρησης, μεταξύ αυτών και την πρωτοβουλία για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ταυτόχρονα έχει προτείνει στους Παραχωρησιούχους την μείωση της τιμής όλων των διοδίων κατά 25% – 30% για τρία χρόνια, αλλά και τη μείωση στα υπό κατασκευή τμήματα κατά 50% προς τις κατασκευάστριες κοινοπραξίες των πέντε αυτοκινητοδρόμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και την διευκόλυνση των τοπικών μετακινήσεων για να αρθούν οι όποιες αδικίες.

            Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3887/2010, διευκρινίζεται ότι η ευθύνη του μεταφορέα έναντι του φορτωτή για απώλεια ή βλάβη του φορτίου, ρυθμίζεται από διατάξεις ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα (α) για τις διεθνείς μεταφορές από τις διατάξεις του Ν. 559/1977 (ΦΕΚ Α’ 78) με την οποία κυρώθηκε η Διεθνής Συμφωνία της Γενεύης του 1956 (CMR) και (β) για τις εθνικές μεταφορές από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (άρθρα 101 επ.) Αυτές οι διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και καθορίζουν θέματα, όπως την ύπαρξη ή μη λόγου απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη, το ύψος της αποζημίωσης, την προθεσμία άσκησης των σχετικών αξιώσεων κλπ. Τα ζητήματα αυτά κρίνονται από το Δικαστήριο. Εξάλλου, οι περιπτώσεις στις οποίες αίρεται η αξιοπιστία του οδικού μεταφορέα και συνεπώς ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος, περιγράφονται ήδη στο άρθρο 3 του π.δ. 346/2001 και αφορούν σε καταδίκη για συγκεκριμένες παραβάσεις μεταξύ των οποίων της νομοθεσίας για την επαγγελματική ευθύνη.

Τέλος, για θέματα που αφορούν την φορολογική αντιμετώπιση των μεταφορικών επιχειρήσεων καθώς και για θέματα κοινωνικής ασφάλισης αρμόδια είναι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αντίστοιχα, στα οποία κοινοποιούμε το ερώτημα.

Πρόσθετα σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. Β1/9765/1078/11-3-2011 εγκύκλιό μας, με την οποία διευκρινίζονται μεταξύ των άλλων και αυτά που έθεσε το Επιμελητήριο Σερρών με το υπ’ αριθμ. 2913/18-2-2011 υπόμνημά του και η οποία εγκύκλιος έχει κοινοποιηθεί και στο ενδιαφερόμενο Επιμελητήριο.

                                                                                   Ο    ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                 ΣΠΥΡΟΣ   ΒΟΥΓΙΑΣ

Κοινοποίηση :
1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Λεονταρίδη Θεόφιλο
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού
(συνημ. η με αριθμ. πρωτ. Αναφορά 4016/08-03-2011)
3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Γραφείο Υπουργού
(συνημ. η με αριθμ.πρωτ. Αναφορά 4016/08-03-2011)

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο  Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει