Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Απάντηση του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης με Θέμα : «Διατήρηση του Γραφείου Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ Σερρών με τις αρμοδιότητές τους»

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής   Ν. Σερρών
 
 

Αθήνα ,  31 Ιανουαρίου  2012

 ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τα Υπουργεία

1)    Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

2)    ΥΠΕΚΑ

 

 

Θέμα : «Διατήρηση του Γραφείου Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ Σερρών με τις αρμοδιότητές τους»

 Το Γραφείο υδραυλικών έργων της ΔΕΚΕ ασκούσε έως τις 30-06-2011 το χειρισμό των Θυροφραγμάτων της λίμνης Κερκίνης και είχε την ευθύνη για την αντιπλημμυρική προστασία του νομού Σερρών, στο πλαίσιο της διαρκούς παρατήρησης και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού του ποταμού Στρυμόνα, καθώς επίσης και την ευθύνη της συντήρησης, του ελέγχου, του σχεδιασμού και προγραμματισμού για την ολοκλήρωση των έργων.

Στο κτίριο υπάρχει σημαντικό αρχείο των έργων, που αποτελεί εργαλείο για την διαχείριση των νερών του Στρυμόνα και για την συντήρηση, συμπλήρωση και επέκταση των έργων. Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής ανάγκη για τον σχεδόν καθημερινό έλεγχο και ρύθμιση των νερών του Στρυμόνα, ώστε να αντιμετωπίζονται τόσο οι πλημμύρες όσο και οι αρδευτικές ανάγκες των πάνω από 600.000 στρεμμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους υπήρχε από την δεκαετία του ’30 μέχρι 30/06/2011 οργανική υπηρεσιακή μονάδα, που ασχολιόταν αποκλειστικά με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ρύθμιση των νερών του ποταμού Στρυμόνα.

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη οι υπάλληλοι του Γραφείου Υδραυλικών έργων της ΔΕΚΕ /ΠΚΜ  ενσωματώθηκαν στην Δ/νση  Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών και μεταφέρθηκαν σε άλλο κτίριο (20 μέτρα μακρύτερα από τον προηγούμενο) απασχολούμενοι με άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στοιχειώδης έλεγχος και μέριμνα για τις αρμοδιότητες παρακολούθησης και ρύθμισης των νερών του Στρυμόνα, με συνέπεια την έλλειψη ελέγχου των έργων και ορατό τον κίνδυνο ζημιών και την δημιουργία προβλημάτων στην αντιμετώπιση πλημμύρων και στην κάλυψη των μελλοντικών αρδευτικών αναγκών.

Το Γραφείο Υδραυλικών Έργων Σερρών της ΔΕΚΕ/ΑΔΜ-Θ είχε μέχρι 30/06/2011 τις παρακάτω αρμοδιότητες στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα:

1)Παρακολούθηση, συντήρηση και διαχείριση δώδεκα (12)          μετεωρολογικών σταθμών και τεσσάρων  (4) σταθμημέτρων με χρηματοδότηση του ΥΠΕΚΑ (εγκατάσταση και λειτουργία).

2)Παρακολούθηση, συντήρηση και διαχείριση του φράγματος Λιθοτόπου στην λίμνη Κερκίνη στον ποταμό Στρυμόνα και του φράγματος Συμβολής επί του ποταμού Αγγίτη. Η ποσότητα του νερού που διαχειρίζεται στα υγρά έτη ξεπερνά τα 2 δις m3 .

3) Παρακολούθηση , συντήρηση και διαχείριση τριών (3) υδροληψιών (έργα κεφαλής) επί του ποταμού Στρυμόνα και της λίμνης Κερκίνης για την άρδευση της πεδιάδας των Σερρών.

4) Διαχείριση ετήσιων αγροζημιών λόγω ανύψωσης της στάθμης της λίμνης Κερκίνης με καταβολή αποζημιώσεων. Η αποζημίωση καλύπτει έκταση περίπου 2.000 στέμματα.

5) Έλεγχος και συντήρηση των αναχωμάτων του ποταμού Στρυμόνα σε μήκος 108 km και ειδικότερα συστηματικός έλεγχος των ευπαθών αναχωμάτων στην περιοχή της τέως λίμνης Αχινού σε μήκος 25 km περίπου.

6) Έλεγχος και συντήρηση της κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε μήκος περίπου 30 km εντός της Π.Ε. Σερρών.

7) Έλεγχος, παρακολούθηση και συντήρηση των αναχωμάτων της λίμνης Κερκίνης σε μήκος περίπου 21 km (Ανατολικό & Δυτικό Ανάχωμα).

8) Παρακολούθηση και συντήρηση χειμάρρων και τάφρων πεδινής ροής για την αντιπλημμυρική προστασία των κατοικημένων περιοχών και των καλλιεργημένων εκτάσεων συνολικού μήκους περίπου 130 km.

9) Σύνταξη μελετών, τευχών δημοπράτησης, έλεγχο αμμοληψιών και γενικότερα διαχείριση και παρακολούθηση των αναγκών που σχετίζονται με έργα και δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και αρδευτικών αναγκών στην πεδινή ζώνη της πεδιάδος των Σερρών.

10) Επίβλεψη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 1)     Εάν λόγω της παραπάνω διαχειριστικής ιδιαιτερότητας στον ποταμό Στρυμόνα και την λίμνη Κερκίνη, δοθεί μέριμνα για την οργάνωση ξανά υπηρεσίας με ανάλογες αρμοδιότητες ;

2)     Εάν συμπεριληφθεί  στο Οργανόγραμμα της Περιφέρειας υπηρεσία με ανάλογες αρμοδιότητες με ίδρυση συγκεκριμένης οργανικής μονάδος;

3)     Εάν μέχρι την λειτουργία του νέου Οργανογράμματος της Περιφέρειας πρέπει να εξακολουθήσουν να λειτουργούν στο χώρο του κτιρίου που στεγάζονταν τα γραφεία Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ, οι υπάλληλοι που ήταν επιφορτισμένοι με τις αρμοδιότητες που έχουν περιγραφεί;

Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                                                 Θεόφιλος Λεονταρίδης

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ»

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                 Αθήνα 20/02/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.                                                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 110118
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                                                  Προς:
Ταχ. Δ/νση: Μ.Ιατρίδου  2 & Κηφισίας 124           Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
Ταχ.Κως.: 11526, Αθήνα                                      & Κλιματικής Αλλαγής
Πληρ.: Θ.Πλιάκας , Κ.Νίκα                                    Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 2106931296                                                (επί σχετ. αρ. 7200/β/242/2-2-2012)
Fax: 2106994355
 
ΘΕΜΑ: «Διατήρηση του Γραφείου Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ Σερρών με τις αρμοδιότητές   τους»
 

Σε απάντηση της με αρ. 5190 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 31-1-2012 από τον Βουλευτή κ. Θ. Λεονταρίδη και όσον αφορά στις αρμοδιότητές μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » οι εκ του Ν. 3.199/2003 περί προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων προβλεπόμενες αρμοδιότητες επιμερίζονται μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών. Η Κρατική (Κεντρική και Αποκεντρωμένη) Διοίκηση επιφορτίζεται με την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και οι Περιφέρειες κυρίως με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ.Γ.α του Ν.3852/2010 και του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού κάθε Περιφέρειας οι αρμοδιότητες των Περιφερειών για την προστασία και διαχείριση των υδάτων είναι μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες:

–  Η εφαρμογή και η επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

–   Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα μέτρων, ώστε να πραγματοποιείται α έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.

Κατά συνέπεια οι αρμοδιότητες του Γραφείου Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ Σερρών μεταφέρθηκαν εκτός από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών (κατ’αντικείμενο αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Υδροοικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδραοΐκονομίας Π.Ε. Σερρών).

Ο συντονισμός των παραπάνω Υπηρεσιών και η άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν απονεμηθεί είναι ευθύνη της Περιφέρειας.
Η  αναφερόμενη στην Ερώτηση διαχειριστική ιδιαιτερότητα στον ποταμό Στρυμόνα και τη λίμνη Κερκίνη θα  ληφθεί υπόψη στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής  Μακεδονίας  και στην κατάρτιση  του Προγράμματος Μέτρων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διοικητικά – θεσμικά μέτρα.

ΕσωτερικήΔιανομή
Θεματικό αρχείο (Φ, 10}

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  α.α.

Π.ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΜΗΛΙΩΡΗ

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει