Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Δημόσια Διοίκηση

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ΑποκέντρωσηςΗ γραφειοκρατία, η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη, ο πληθωρισμός των δικαιολογητικών, η έλ­λειψη επαρκούς πληροφόρησης, η ανισοκατανομή του προ­σωπικού, η έλλειψη μηχανοργάνωσης, η χωροταξική σύγχυ­ση και τέλος η πολυνομία είναι τα προβλήματα που αποτε­λούν τροχοπέδη στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκη­σης και κατ’ επέκταση της Χώρας.
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της αρμοδίας Υπουργού το 1999 και το 2000 χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, αποτελούν πρωτοβουλίες χωρίς μελέτη, σχεδιασμό και όρα­μα. Το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα του ΥΠΕΣΔΔΑ «Πολι­τεία» για το οποίο η αρμόδια Υπουργός ισχυρίζεται ότι εισά­γει σημαντικές τομές στη δημόσια διοίκηση, δεν συνοδεύε­ται από επιχειρησιακό σχέδιο, κατά συνέπεια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αποτελεσματική εφαρμογή και βεβαίως όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ δήλωσε δεν πρό­κειται περί Προγράμματος, αλλά περί ενός κειμένου στό­χων.

Με πρόσχημα την επσάχυνση των διαδικασιών πρόσλη­ψης καταστρατηγήθηκε ο βασικός πυρήνας του νόμου 2190, καθώς η αποστολή και ο τρόπος λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Η πρόσφατη συρρίκνωση του ΑΣΕΠ καθιστά ανα­γκαία την πρόταση της Ν.Δ. για τη συνταγματική κατοχύρω­ση ενός Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης, με κύριο έργο την εποπτεία και διενέργεια διαγωνισμών και αξιολό­γηση για διορισμούς και προσλήψεις προσωπικού.

Στον τομέα των μεταθέσεων, των προαγωγών και των αποσπάσεων των υπαλλήλων του δημοσίου επικρατεί η ευ­νοιοκρατία, η αναξιοκρατία, ο κομματισμός. Τα υπηρεσιακά συμβούλια δε λειτουργούν με γνώμονα την αξιοσύνη εκά­στου, αλλά ικανοποιώντας τους κομματικούς φίλους.

     Οι προσλήψεις, καθώς και οι μονιμοποιήσεις των εκτά­κτων υπαλλήλων του δημοσίου, γίνονται χωρίς σχεδιασμό, χωρίς να ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των κρατι­κών υπηρεσιών. Η με νόμο μονιμοποίηση του εκτάκτου προ­σωπικού του δημοσίου, όπως συνέβη πρόσφατα, γίνεται αποσπασματικά, επιλεκτικά, χωρίς σχεδιασμό σε σχέση με τις ανάγκες των υπηρεσιών. Οδηγεί δε σε ομηρία χιλιάδες εργαζόμενους, προσβάλλει τους άνεργους έλληνες νέους και δημιουργεί αίσθημα απογοήτευσης σε όσους προσπα­θούν με τις δικές τους δυνάμεις να προσφέρουν την εργα­σία τους.

     Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η διαφάνεια στο Δημόσιο προϋποθέτει την εύρυθμη λειτουργία ελεγκτικών μηχανι­σμών οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα της κακο­διοίκησης, της αναποτελεσματικότητας, της χαμηλής παρα­γωγικότητας και της κακής ποιότητας των υπηρεσιών των δημοσίων υπηρεσιών. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της δρά­σης της δημόσιας διοίκησης συμβάλλει στην εύρυθμη λει­τουργία των δημοσίων υπηρεσιών, στην καλύτερη αξιοποίη­ση του δημοσίου χρήματος στην προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η αρμόδια Υπουργός αντί να ενισχύσει τους υπάρχοντες ελεγκτικούς μηχανισμούς τρο-ποποιεί -για Τρίτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια- την ισχύ­ουσα νομοθεσία για το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημό­σιας Διοίκησης.

     Οι Έλληνες πολίτες έχουν κουρασθεί από τις δεκάδες Εκθέσεις οι οποίες περιγράφουν τα προβλήματα και τις παθολογίες του διοικητικού συστήματος και εισηγούνται «λύ­σεις» για τη συνολική αναμόρφωση και την αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών.

     Απαιτούν πρακτικές και άμεσες λύσεις, που θα κάνουν εύκολη τη ζωή των Ελλήνων πολιτών και των υπαλλήλων του Δημοσίου. Χρειάζεται στα ζητήματα αιχμής (άδειες οικοδο­μών, συντάξεις επαγγελματικές άδειες, σχέσεις με την εφο­ρία, επενδύσεις κ.λπ.) να ξεκινήσει μια μάχη χαρακωμάτων με τη γραφειοκρατία. Το Κράτος θα πρέπει να εμπιστευθεί τους πολίτες, να τους διευκολύνει στις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Αποτελεί γενική απαίτηση η μεγιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με χαμηλό κόστος.

Με βάση τ’ ανωτέρω

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

1) Γιατί η κυβέρνηση δε δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί αξιοκρατικά στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη;

2) Γιατί η κωδικοποίηση της διοικητικής νομοθεσίας έχει οδηγηθεί στις καλένδες;

3) Γιατί δεν προωθήθηκε η ίδρυση περιφερειακών γρα­φείων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοί­κησης προκειμένου να εντατικοποιηθεί ο έλεγχος που διε­νεργείται από το Σώμα, ώστε να καλυφθεί γεωγραφικά όλη Ελλάδα;

4) Γιατί δεν διπλασιάσθηκε ο αριθμός των μελών του Σώ­ματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και γιατί δεν διασφαλίσθηκε η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για τη λειτουργία του Σώματος με τη νέα διευρυμένη του μορφή;

5) Γιατί δεν έχει προβλεφθεί νομοθετικά η υποχρεωτικό­τητα εφαρμογής των προτάσεων των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με αποτέλεσμα οι προτάσεις τους να παραμεί­νουν στα χαρτιά;

6) Γιατί δεν έχουν καθιερωθεί δείκτες αποδοτικότητας για τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες;

7) Γιατί δεν έχει θεσπισθεί γενικό και ειδικό καθηκοντο­λογία ανά Υπουργείο;

8) Γιατί επί 7 χρόνια δεν έχει προχωρήσει στη σύνταξη των Οργανισμών των Υπουργείων;

9) Γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωρεί στην άμεση απόδο­ση ευθυνών και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέ­τρων που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και θα ελαχιστο­ποιήσουν τη διαφθορά στο δημόσιο;

10) Γιατί η Κυβέρνηση δεν υλοποιεί τις υποδείξεις οι οποίες εμπεριέχονται στην Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που τα­λαιπωρούν τους πολίτες, όπως οι πολεοδομίες, οι υπηρεσί­ες χορηγήσεως συντάξεων του ΙΚΑ, οι ΔΥΟ, τα νοσοκομεία τα ΚΤΕΟ;

(Αριθμ. Βιβλ. Επερ. 20, ημερ. κατάθ. 3-11-2000)

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει