Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κοινοτικά Κονδύλια για την Ευρωπαϊκή Δικτύωση των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας

                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινοτικά Κονδύλια για την Ευρωπαϊκή Δικτύωση των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας 

Με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής και διαχειριστικής ικανότητας των ελληνικών δήμων και περιφερειών της χώρας και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά προβλήματα των κατοίκων τους, το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ενεργά, τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Μέσω των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων, η συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνιστά μία σχετικά χαμηλού κόστους λύση για τον εντοπισμό, τη μεταφορά, και την εφαρμογή ευρωπαϊκών καλών πρακτικών σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των συνεδρίων και των εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα κατά τη διάρκεια της 12ης  Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (OPEN DAYS 2014) στις Βρυξέλλες, η ευρωπαϊκή δικτύωση των ΟΤΑ συνιστά πλέον βασικό όρο για την επιβίωσή τους στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον για την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς η προετοιμασία για τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ευρωπαϊκή δικτύωση των δήμων και των περιφερειών ολοκληρώνεται εντός των προσεχών εβδομάδων και οι πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων αναμένονται εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους.

Εν προκειμένω, το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας της περιόδου 2014-2020 INTERREG EUROPE, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT III 2014-2020 αλλά και το Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, του οποίου την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, αποβλέπουν, μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκών δικτύων δήμων και περιφερειών, στα εξής:

  • στην υλοποίηση έργων τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος,
  • στο σχεδιασμό πολιτικής,
  • στην εξασφάλιση ότι οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί μεταφέρονται στις περιφερειακές πολιτικές των κρατών-μελών της ΕΕ,
  • στην από κοινού βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των τοπικών και περιφερειακών φορέων σε τομείς, όπως η απασχόληση και η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας, η έρευνα και η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιβάλλον και η αποδοτική χρήση των πόρων.

Με αυτόν τον τρόπο, περιφέρειες και δήμοι, με μικρότερη πείρα σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, καθίστανται ικανοί να συμπορεύονται με τις περιφέρειες και τους δήμους, που διαθέτουν περισσότερη πείρα στους τομείς αυτούς.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει