Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΛΛΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΛΛΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΗ Η ΟΜΙΛΙΑ :

Άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο (βα) : αναφέρει «βρίσκεται η κύρια και μοναδική κατοικία του, η οποία καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου η της οικογένειας του» .

Στην Π.Ε Σερρών υπάρχουν εκατοντάδες καταγεγραμμένα ανταλλάξιμα κτήματα, στα οποία μετά τον θάνατο των παλαιών κατόχων τα τέκνα τους έχουν οικοσκευή, τα επισκέπτονται περιοδικά και φέρονται ως κάτοχοι ενδεικτικά εκ των πολλών αναφέρω : Κερκίνη, Μεγαλοχώρι, Παλαιοκώμη, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Μοναστηράκι, Νέα Ζίχνη, υπάρχουν εκατοντάδες καταγεγραμμένα ανταλλάξιμα κτήματα, στα οποία μετά τον θάνατο των παλαιών κατόχων τα τέκνα τους έχουν οικοσκευή, τα επισκέπτονται περιοδικά και φέρονται ως κάτοχοι.

Με τη διάταξη ως έχει γίνεται απαγορευτική η εκποίηση προς αυτούς.

Μία πρόταση που έχω να υποβάλλω είναι να υπάρχει δυνατότητα εκποίησης στους κατόχους κατ’ εξαίρεση σε οικισμούς, κάτω των 2000 κατοίκων χωρίς να ισχύει η προϋπόθεση της μοναδικής κατοικίας. Αυτό βέβαια στην περίπτωση που το ανταλλάξιμο δεν αποτελεί μοναδική κατοικία ενός εκ των καθολικών διαδόχων ο οποίος φυσικά προκρίνεται ως πραγματικός κάτοχος .

Η πρόταση μου αυτή υποβάλλεται για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του Νόμου και μάλιστα σε ακίνητα χαμηλής αξίας και να αποφευχθούν διοικητικές αποβολές και προσφυγή στα δικαστήρια .

Άρθρο 5, εδάφιο. 2 : Με τους μέχρι τώρα ισχύοντες νόμους στον καθορισμό της αξίας των Ανταλλαξίμων λαμβάνονταν υπόψη μόνο η αξία της γης και δεν λαμβάνονταν υπόψη τα κτίσματα ενώ στον καθορισμό αξίας των δημοσίων κτημάτων λαμβάνονταν υπόψη η γη και τα υπάρχοντα σε αυτά κτίσματα .

Με το παρόν σχέδιο νόμου η ύπαρξη κτισμάτων προσαυξάνει στη δεύτερη περίπτωση όλα τα υπό εκποίηση ακίνητα του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλαξίμων οικοπέδων στα οποία όπως προανέφερα δεν υπολογιζόταν η αξία των κτισμάτων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στο Νομό Σερρών και στους οικισμούς που έχουμε ανταλλάξιμα, που είναι πάρα πολλοί , όπως πχ ενδεικτικά αναφέρω : Κερκίνη , Μεγαλοχώρι , Παλαιοκώμη , Νιγρίτα , Σιδηρόκαστρο , Μοναστηράκι , Νέα Ζίχνη κ.α. θα καταστεί η εκποίηση δύσκολη και αυτό γιατί αφού υπήρχε αδυναμία με τις διατάξεις του Ν. 357/76, η πρόταση του παρόντος σχεδίου νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παρ. 1, εδάφιο βα, θα λειτουργήσει σχεδόν απαγορευτικά ( + 25%). ΚΕΡΚΙΝΗ

Επομένως είναι σημαντικό να διευκρινιστεί στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 8 παράγραφο 6, περίπτωση γ, η έννοια της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου, γηπέδου ή ακινήτου και αυτό διότι ως ακίνητο εννοείται η εδαφική έκταση με τα συστατικά του μέρη (κτίσματα,κλπ), ως αντικειμενική αξία οικοπέδου ή γηπέδου νοείται μόνο η αξία της γης ή ως αντικειμενική αξία ακινήτου νοείται το άθροισμα της αξίας της γης και των κτισμάτων;

Άρθρο 13 παρ. 3 . Να διευκρινιστεί εάν πριν την εκποίηση θα καθορίζεται αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης η όχι. Με τη μέχρι τώρα νομολογία καθορίζεται αυθαίρετη χρήση η οποία κεφαλαιοποιείται σε ποσοστό 50% προστιθέμενη στο τίμημα .

Άρθρο 15 παρ. 1 σε σχέση με το άρθρο 7. Εκτιμώ πως το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Οικονομικών δε θα έπρεπε να προβάλει δικαίωμα σε ακίνητα που φέρονται σήμερα καταγεγραμμένα στα αρχεία τους, τα οποία όμως έχουν παραχωρηθεί με τίτλους του Υπουργείου – Δ/νση Γεωργίας – Δ/κτης Αγροτικής Τράπεζας, Πρόνοιας, σε τρίτους από το πρώην Υπουργείο Γεωργίας, νυν ΥΠΑΑΤ η τα οποία απλά εγγράφηκαν στον κτηματολογικό πίνακα διανομής.

Άρθρο 18, που αφορά τη στελέχωση με έκτακτο προσωπικό των κτηματικών Υπηρεσιών και του Φορέα Υποδοχής, είναι σημαντικό για τον Νομό Σερρών και τη Κτηματική Υπηρεσία Σερρών, λόγω επικείμενων συνταξιοδοτήσεων τριών υπαλλήλων, να προστεθούν τα κάτωθι¨:

Υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημοσίου τομέα (παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 4270 Α ́143 και οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα υποδοχής του άρθρου 2 της Επιτροπής του άρθρου 9 και των Κτηματικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται (παρ. 1-9 του ν. 4829/2001 ΦΕΚ Α’ ́166), να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών για ανανέωση της απόσπασης τους κατά 2 έτη η για μετάταξη στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει στον κλάδο ίδιας κατηγορίας, και σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν την έκδοση πράξης μετάταξης, αυτή να παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας..

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης (από τη δυνατότητα μετάταξης να εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, προσωπικό κράτησης, υπάλληλοι του ηλεκτρονικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Οριστική και δίκαιη λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και δεκαετίες οι κάτοχοι ανταλλάξιμων ακινήτων που διεκδικούνται από το Δημόσιο, δίνεται με νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση.

Πλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να εξαγοράσουν με ευνοϊκούς όρους και στη βάση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, τη διεκδικούμενη από το δημόσιο περιουσία τους, ως ποσοστό της αντικειμενικής τους αξίας. Αυτό δίνει επιτέλους ένα τέλος στις ατέρμονες δικαστικές διαμάχες μεταξύ Δημοσίου – ιδιωτών. Έτσι πλέον, οι ιδιώτες θα αποκτήσουν τελεσίδικα και χωρίς άλλες αμφισβητήσεις, την κυριότητα των ακινήτων που καλόπιστα κατείχαν τόσα χρόνια. Θα απεμπλακούν μια για πάντα από δικαστικές διαμάχες, πρόστιμα και άλλου είδους κυρώσεις. Θα γνωρίζουν ότι η περιουσία τους ανήκει μόνο σε αυτούς και δεν διεκδικείται από κανέναν.

Το Δημόσιο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα αποκτήσει ξεκάθαρη εικόνα της αξιοποιήσιμης περιουσίας που διαθέτει. Το χαρτοφυλάκιο της Δημόσιας Περιουσίας εκκαθαρίζεται και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αξιοποίησή της χωρίς νομικά εμπόδια και ατελέσφορες δικαστικές διαμάχες.

Εξασφαλίζονται σταθερά ετήσια έσοδα από:

α. Την ένταξη των εξαγοραζόμενων ανταλλάξιμων δημοσίων κτημάτων στο σύστημα φορολογίας ακινήτων.

β. Τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων επί των εξαγοραζόμενων ακινήτων

γ. Τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων από τους νόμιμους πλέον ιδιοκτήτες (πωλήσεις, ενοικιάσεις, δωρεές, γονικές παροχές κλπ).

Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι:

Οι ιδιώτες αποκτούν μια για πάντα και πέρα από κάθε αμφισβήτηση την κυριότητα των ανταλλάξιμων ακινήτων που καλόπιστα κατείχαν τόσα χρόνια και το Δημόσιο εκκαθαρίζει το χαρτοφυλάκιό του ώστε να γνωρίζει ποια είναι η αξιοποιήσιμη περιουσία που διαθέτει.

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων τόνισε:

Το παρόν σχέδιο νόμου είναι μία πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έρχεται πραγματικά να επιλύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα, αυτό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ανταλλάξιμων ακινήτων η κυριότητα των οποίων αμφισβητείται από το δημόσιο για πολλαπλούς λόγους.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί εδώ μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων που είτε καταπάτησαν, πήραν μια δημόσια περιουσία για να στεγάσουν την κύρια τους κατοικία πολλά χρόνια πριν, είτε πρόκειται για περιπτώσεις μαζικών εγκαταστάσεων, μεγάλων δηλαδή πληθυσμιακών ομάδων, που, για λόγους ανωτέρας βίας, εγκαταστάθηκαν σε εκτάσεις των οποίων η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι ένα ζήτημα που έχει τις ρίζες του πίσω στο χρόνο και στη δική μου εκλογική περιφέρεια του Νομού Σερρών. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, καθώς εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις πολιτών έχουν αυτό το πρόβλημα.

Μετά από πάρα πολλά χρόνια, έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Έχει την πολιτική βούληση να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο και να βάλει, επιτέλους, τους κανόνες για το πώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προχωρήσουν στην εξαγορά. Η λύση που θα δοθεί θα επιβάλλεται να είναι ρεαλιστική και οριστική. Ρεαλιστική όσον αφορά το τίμημα της εξαγοράς, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζητάμε από τους ενδιαφερομένους να δαπανήσουν χρήματα για ένα ακίνητο που, τις περισσότερες των περιπτώσεων, αποτελεί την πρώτη τους κατοικία, αλλά και την αγροτική εμπορική τους δραστηριότητα.

Οριστική, από την άλλη, όσον αφορά το τερματισμό του ζητήματος και την αποφυγή ενδεχόμενων εκκρεμοτήτων, που στο μέλλον θα μπορούσαν να εγείρουν ζητήματα.

Στο σύνολό της η προσπάθεια της ηγεσίας του Υπουργείου είναι εξαιρετικά θετική. Ανοίγει τον δρόμο να λυθεί το ζήτημα οριστικά.

Υπάρχουν, ωστόσο, ζητήματα που πρέπει να τα εξετάσουμε εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών. Τα είδαμε και σε μεγάλο βαθμό στη δημόσια διαβούλευση και μάλιστα σε ορισμένες παρατηρήσεις που υπήρχαν στη διαβούλευση βλέπω ότι έχουν ενσωματωθεί ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται αρχικά η αντικειμενική αξία του ακινήτου μετά των κτισμάτων αυτού.

Εξοφλείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, ή τμηματικά σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσόν τα 100 ευρώ μηνιαίως. Αν όμως έχει ο ιδιώτης εγγραφεί ήδη ως ιδιοκτήτης στο Κτηματολόγιο, παίρνει αμέσως έκπτωση 50%.

Επιπλέον εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς προβλέπονται επίσης: κατοχή με ή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας: μείωση λόγω παλαιότητας, κατά 1% ή 2% για κάθε έτος κατοχής μετά το όριο των 30 ή 40 ετών (αναλόγως αν υπάρχουν ή όχι τίτλοι ιδιοκτησίας) και με ανώτατο όριο 50%, εάν ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία 80% και άνω, ή και εάν είναι πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από ένα (1) έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με αναπηρία 80%, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ: μείωση τιμήματος κατά 30%.

Για αναπηρία 67%-79% προβλέπεται έκπτωση 20%. Ίδια έκπτωση έχει και κάθε πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από ένα (1) έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με αναπηρία 67%-79%, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

Παλιννοστούντες ομογενείς, ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριων περιοχών: μείωση 20%.

Πολύτεκνοι: μείωση 20%, εφόσον έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, ή ετήσιο οικογενειακό 80.000 ευρώ..

Τρίτεκνοι: μείωση 15% εάν το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ ή τα 40.000 το ετήσιο οικογενειακό.

Μονογονεϊκές οικογένειες: μείωση 15%.

Μακροχρόνια άνεργοι: 15%.

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – ΚΕΑ: μείωση 20%.

Εάν εντός του ακινήτου υφίσταται κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος: έκπτωση 20%.

Αν συντρέχουν πολλές εκπτώσεις για «κοινωνικούς λόγους», μετράει μόνο μεγαλύτερη..

Το άθροισμα των διαφόρων εκπτώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%..

Πάντα δηλαδή οφείλεται να καταβάλλεται τουλάχιστον το 20% της αντικειμενικής αξίας.

Θα σταθώ σε συγκεκριμένα άρθρα που θα πρέπει να ενσκήψουμε και να προσέξουμε ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του νόμου :

Άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο (βα) : αναφέρει «βρίσκεται η κύρια και μοναδική κατοικία του, η οποία καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου η της οικογένειας του» .

Σημειώνω πως στην Π.Ε. Σερρών όπως ενδεικτικά αναφέρω κάποιους οικισμούς από τους πολλούς: Κερκίνη, Μεγαλοχώρι , Παλαιοκώμη, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Μοναστηράκι, Νέα Ζίχνη, υπάρχουν εκατοντάδες καταγεγραμμένα ανταλλάξιμα κτήματα, στα οποία μετά τον θάνατο των παλαιών κατόχων τα τέκνα τους έχουν οικοσκευή, τα επισκέπτονται περιοδικά και φέρονται ως κάτοχοι.

Με τη διάταξη ως έχει γίνεται απαγορευτική η εκποίηση προς αυτούς. Μία πρόταση που έχω να υποβάλλω είναι να υπάρχει δυνατότητα εκποίησης στους κατόχους κατ’ εξαίρεση σε οικισμούς, κάτω των 2000 κατοίκων χωρίς να ισχύει η προϋπόθεση της μοναδικής κατοικίας. Αυτό βέβαια στην περίπτωση που το ανταλλάξιμο δεν αποτελεί μοναδική κατοικία ενός εκ των καθολικών διαδόχων ο οποίος φυσικά προκρίνεται ως πραγματικός κάτοχος .

Η πρόταση μου αυτή υποβάλλεται για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του Νόμου και μάλιστα σε ακίνητα χαμηλής αξίας και να αποφευχθούν διοικητικές αποβολές και προσφυγή στα δικαστήρια .

Άρθρο 5, εδάφιο. 2 : Με τους μέχρι τώρα ισχύοντες νόμους στον καθορισμό της αξίας των Ανταλλαξίμων λαμβάνονταν υπόψη μόνο η αξία της γης και δεν λαμβάνονταν υπόψη τα κτίσματα ενώ στον καθορισμό αξίας των δημοσίων κτημάτων λαμβάνονταν υπόψη η γη και τα υπάρχοντα σε αυτά κτίσματα .

Με το παρόν σχέδιο νόμου η ύπαρξη κτισμάτων προσαυξάνει στη δεύτερη περίπτωση όλα τα υπό εκποίηση ακίνητα του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλαξίμων οικοπέδων στα οποία όπως προανέφερα δεν υπολογιζόταν η αξία των κτισμάτων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στο Νομό Σερρών και στους οικισμούς που έχουμε ανταλλάξιμα όπως πχ η Κερκίνη, Μεγαλοχώρι, Παλαιοκώμη, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Μοναστηράκι, Νέα Ζίχνη θα καταστεί η εκποίηση δύσκολη και αυτό γιατί αφού υπήρχε αδυναμία με τις διατάξεις του Ν. 357/76, η πρόταση του παρόντος σχεδίου νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παρ. 1, εδάφιο βα, θα λειτουργήσει σχεδόν απαγορευτικά ( + 25%).

Επομένως είναι σημαντικό να διευκρινιστεί στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 8 παράγραφο 6, περίπτωση γ, η έννοια της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου, γηπέδου ή ακινήτου και αυτό διότι ως ακίνητο εννοείται η εδαφική έκταση με τα συστατικά του μέρη (κτίσματα,κλπ), ως αντικειμενική αξία οικοπέδου ή γηπέδου νοείται μόνο η αξία της γης ή ως αντικειμενική αξία ακινήτου νοείται το άθροισμα της αξίας της γης και των κτισμάτων;

Άρθρο 13 παρ. 3 . Να διευκρινιστεί εάν πριν την εκποίηση θα καθορίζεται αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης η όχι. Με τη μέχρι τώρα νομολογία καθορίζεται αυθαίρετη χρήση η οποία κεφαλαιοποιείται σε ποσοστό 50% προστιθέμενη στο τίμημα .

Άρθρο 15 παρ. 1 σε σχέση με το άρθρο 7. Εκτιμώ πως το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Οικονομικών δε θα έπρεπε να προβάλει δικαίωμα σε ακίνητα που φέρονται σήμερα καταγεγραμμένα στα αρχεία τους, τα οποία όμως έχουν παραχωρηθεί με τίτλους του Υπουργείου – Δ/νση Γεωργίας – Δ/κτης Αγροτικής Τράπεζας, Πρόνοιας, σε τρίτους από το πρώην Υπουργείο Γεωργίας, νυν ΥΠΑΑΤ η τα οποία απλά εγγράφηκαν στον κτηματολογικό πίνακα διανομής.

Άρθρο 18, που αφορά τη στελέχωση με έκτακτο προσωπικό των κτηματικών Υπηρεσιών και του Φορέα Υποδοχής, είναι σημαντικό για τον Νομό Σερρών και τη Κτηματική Υπηρεσία Σερρών, λόγω επικείμενων συνταξιοδοτήσεων τριών υπαλλήλων, να προστεθούν τα κάτωθι::

Υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημοσίου τομέα (παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 4270 Α ́143 και οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα υποδοχής του άρθρου 2 της Επιτροπής του άρθρου 9 και των Κτηματικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται (παρ. 1-9 του ν. 4829/2001 ΦΕΚ Α’ ́166), να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών για ανανέωση της απόσπασης τους κατά 2 έτη η για μετάταξη στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει στον κλάδο ίδιας κατηγορίας, και σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν την έκδοση πράξης μετάταξης, αυτή να παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας..

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης (από τη δυνατότητα μετάταξης να εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, προσωπικό κράτησης, υπάλληλοι του ηλεκτρονικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ.

Η εκκρεμότητα των κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και η αδυναμία του ελληνικού κράτους να επιλύσει αυτό το ζήτημα δεν περιποιεί τιμή για το πολιτικό σύστημα της χώρας ούτε για τη Δημόσια Διοίκηση . Γνωρίζω ότι όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις ενδιαφέρονται να επιλυθεί ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα με τρόπο το οποίο όμως να αποδίδει και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και παράλληλα θα εκκαθαρίσει και το Περιουσιολόγιο του Δημοσίου και θα το απαλλάξει , από καταπατημένα ακίνητα που είπα και προηγουμένως , ότι αποτελούν δυστυχώς τη συντριπτική πλειοψηφία των καταγεγραμμένων ακινήτων του Δημοσίου.

Επίσης, θα αποφορτίσει τη διοίκηση και τα δικαστήρια από αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα συνεισφέρει πράγματι κρίσιμα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό και το κυριότερο μάλιστα θα περιορίσει δραστικά στο μέλλον την επανάληψη αυτού του φαινομένου.

Κλείνω λέγοντας και πάλι ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Είναι ρυθμίσεις που οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας περίμεναν.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει