Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) συνιστούν βασικά εργαλεία για την απορρόφηση κοινοτικών πόρων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) συνιστούν βασικά εργαλεία για την απορρόφηση κοινοτικών πόρων

Με βασικό μέλημα την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας και τεχνικής ετοιμότητας των Δήμων της χώρας, προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄ βαθμού  σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία, οι ΕΟΕΣ στοχεύουν στην προαγωγή της εδαφικής, διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην άρση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.  Μάλιστα, οι Κανονισμοί για τη νέα πολιτική συνοχής της ΕΕ προβλέπουν και τη δυνατότητα των ΕΟΕΣ να λειτουργήσουν ως διαχειριστικές αρχές προγραμμάτων ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων. Εκτός των Δήμων, μέλη σε ΕΟΕΣ, δύνανται να είναι Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ήδη στη χώρα μας λειτουργούν δύο ΕΟΕΣ (ο ΕΟΕΣ Αμφικτιονία και ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη), στους οποίους συμμετέχουν συνολικά 44 δήμοι της χώρας, υλοποιώντας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την αγροτική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τη νεολαία,  την ισότητα των φύλων, τη βιώσιμη, ασφαλή και ανταγωνιστική ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των καταναλωτών, την πρόληψη και την αγωγή υγείας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τοπική δημοκρατία, την περιφερειακή και διαπεριφερειακή ανάπτυξη, τον τουρισμό, καθώς και τη συνεργασία και τη δικτύωση στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ενόψει του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE, του βασικότερου χρηματοδοτικού εργαλείου των ΕΟΕΣ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης, στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα ενημερώσει σχετικά τις δημοτικές αρχές της χώρας προκειμένου να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξης των δήμων τους στους ανωτέρω Ομίλους, ενώ ήδη προωθεί νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα διασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία τους και η εναργέστερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει