Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία για την Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Βαλκανικών Χωρών για Οικονομική-Επιστημονική Συνεργασία στην Γεωργία

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

Εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος κ, Θεόφιλος Λεονταρίδης στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Γεωργίας “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου Νομοσχεδίου κυρώνεται η Συμφωνία για οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας, μεταξύ της Κυβερνήσεως των Βαλκανικών χωρών προς αμοιβαίο όφελος αυτών, Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα. Καθορίζονται οι επί μέρους τομείς τους οποίους συμπεριλαμβάνει η Συμφωνία, όπως η Φυτική παραγωγή, η ζωική παραγωγή και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, η ασφάλεια των τροφίμων, η γεωργική έρευνα, η αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και ο έλεγχος, η διάβρωση του εδάφους, η ύδρευση, η διαχείριση υδάτων και η άρδευση, η αλιεία, η αγροτική ανάπτυξη, η παραγωγή σπόρων, η διατήρηση φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

      Επίσης, καθορίζονται οι τρόποι υλοποίησης της συνεργασίας στον τομέα της Γεωργίας, όπως ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και εγγράφων, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, διασκέψεων και συναντήσεων σε οποιαδήποτε από τις χώρες.

      Προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου Υπουργών με την συμμετοχή των Υπουργών Γεωργίας, το οποίο θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο και θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Συμφωνίας, καθώς και η σύσταση επικουρικών οργάνων τα οποία θα εκτελούν την αποστολή τους που τους αναθέτει το Συμβούλιο.

      Συνίσταται Επιτροπή Ανώτερων Αξιωματούχων, η οποία εκπροσωπεί τους Υπουργούς Γεωργίας των Συμβαλλόμενων μερών και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτής.

      Προβλέπεται η γραμματειακή υποστήριξη που θα παρέχει το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας θα ασκεί την Προεδρία, καθώς και η ίδρυση Κέντρων ή ιδρυμάτων με την έγκριση του Συμβουλίου, τα οποία θα εξυπηρετούν τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη σε συγκεκριμένους τομείς.

      Ιδρύονται Ειδικά Ταμεία με απόφαση του Συμβουλίου, που θα λειτουργούν με κανόνες και κανονισμούς που θα υιοθετεί το Συμβούλιο και για το σκοπό αυτό θα είναι ευπρόσδεκτες εισφορές από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, Διεθνείς Οργανισμούς, Ιδρύματα, κλπ.

      Προβλέπεται ο τρόπος επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Μερών, η δυνατότητα τροποποίησης της Συμφωνίας, ο χρόνος και η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα τεθεί σε ισχύ, καθώς και ο θεματοφύλακας αυτής.

      Τέλος, καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως μελών άλλων Διεθνών Συμφωνιών ή Διεθνών Οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

      Πιστεύουμε ότι τα κοινά προβλήματα στον τομέα της Γεωργίας που πρέπει να αντιμετωπισθούν με συντονισμένο τρόπο καθώς και κοινά συμφέροντα που μπορούν να επιδιωχθούν μέσω κοινών δράσεων, συμβάλλουν στην επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ενσωμάτωσης των Βαλκανικών Χωρών στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει