Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Πρόγραμμα ’’Βοήθεια στο Σπίτι’’

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα , 22 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΚΑΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ:

             1) Τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

            2)Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

            3)Την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Θέμα:<< Πρόγραμμα ’’Βοήθεια στο Σπίτι’’ >>

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο  (ΚΥΑ 1.605/οικ.3.85/Β./ΦΕΚ 17/14.1.2011) για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των δράσεων «Βοήθεια στο σπίτι», μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» από 1.1.2011 έως 31.12.2011, ορίζονται ως «ωφελούμενοι» «άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση / συμβουλευτική, με προοπτική να εισέλθουν ή να επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας» (άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ).  Για την ενίσχυση  της απασχολησιμότητάς τους, προβλέπεται η παροχή σε αυτούς κουπονιών προκειμένου τα συγγενικά τους πρόσωπα (εξυπηρετούμενοι) να είναι αποδέκτες των υπηρεσιών φροντίδας (άρθρο 3).

Είναι προφανές ότι επελέγη ένας νέος τρόπος για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των δράσεων για το τρέχον έτος, που όμως αλλοιώνει την ταυτότητα της δράσης, ορίζοντας ως ωφελούμενους τους ανέργους και θέτει σε κίνδυνο την εκπλήρωση του ίδιου του στόχου της,  δηλαδή την προσφορά υποστηρικτικών, ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εν τούτοις, με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2454/9.12.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε απάντηση σχετικής ερώτησης το οποίο αναφέρει ότι :

α) «με στόχο τη συνέχιση  της λειτουργίας των δράσεων «Βοήθεια στο σπίτι» γίνονται συνεχείς τεχνικές συναντήσεις με στελέχη της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε επίπεδο Επιτρόπου και αρμόδιου Υπουργού, ώστε να επιτευχθεί η συγχρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», βασισμένη στην τεκμηρίωση της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»

β) «Σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη του προγράμματος  «Βοήθεια στο σπίτι», και τη βιωσιμότητά του εκπονείται κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο στα πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», ώστε να τεθεί η όλη διαδικασία σε σταθερή και βιώσιμη βάση, η οποία θα καλύπτει με επαρκή τρόπο τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στις οποίες στοχεύουν τα προγράμματα αυτά,

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. αρμόδιοι Υπουργοί :

1)     Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εν λόγω δράσης, δεδομένου ότι με βάση τον εξατομικευμένο χαρακτήρα της σχετικής πράξης θα πρέπει να «αντιστοιχηθούν»  οι  εξυπηρετούμενοι   με ανέργους – συγγενικά τους πρόσωπα κάτι που έχει ήδη δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων, τόσο στους ίδιους τους εξυπηρετούμενους και τους συγγενείς τους, όσο και στους εργαζόμενους, των οποίων η αμοιβή συναρτάται από τον αριθμό των  «ωφελούμενων» ανέργων, που θα πρέπει να συγκεντρωθεί ;

2)    Πώς διασφαλίζεται η συνέχιση της προσφοράς των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ κ.α.) στην περίπτωση που ο άνεργος συγγενής τους παύσει να είναι άνεργος εντός του  έτους, κατά το οποίο εκτελείται το πρόγραμμα και δεδομένου  ότι η μη σύνδεση εξυπηρετούμενου με άνεργο συγγενικό πρόσωπο μπορεί να οδηγήσει σε απένταξη των αντίστοιχων δαπανών  στο  προσεχές μέλλον  ;

3)    Ποια είναι η γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης  Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία διαβουλεύθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη συνέχιση της δράσης ;

     Να κατατεθούν τυχόν σχετικά έγγραφα

4)    Ποιος  είναι  ο σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα των δομών αυτών, δεδομένου ότι μετά το 2011 θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και ποιο είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την κατάρτιση του συνολικού σχεδίου;

5)     Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΣΑΗΔ), προκειμένου οι νέοι δήμοι – που θα πρέπει με βάση τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς να έχουν μόνιμες δομές για την προσφορά των σχετικών υπηρεσιών – να περιλάβουν στους οργανισμούς τους τις οργανικές θέσεις για το απαιτούμενο προσωπικό   ;

6)    Προτίθεται το ΥΠΕΣΑΗΔ να εξασφαλίσει μέσω του ΥΠΟΙΚ τις συνολικές πιστώσεις που απαιτούνται για την προκήρυξη των θέσεων (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από τους ΟΤΑ, (μέσω του ΑΣΕΠ είτε με τον  έλεγχο του ΑΣΕΠ) για την έγκαιρη στελέχωση των δομών αυτών, που αποτελεί όρο για την βιωσιμότητά του;

7)    Ποια η θέση του ΥΠΕΣΑΗΔ αναφορικά με το προσωπικό που απασχολείται στις δράσεις  «Βοήθεια στο σπίτι», δεδομένου ότι μετά το νόμο 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων»  που καταργεί την προσαύξηση κατά 50% της εμπειρίας, είναι αμφίβολη η επιλογή του σε  προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 Χρήστος Ζώης
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Δερμεντζόπουλος Αλέκος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καράογλου Θεόδωρος
Στυλιανίδης Ευριπίδης
Αποστολάκος Γρηγόριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει