Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Συμβολή και συνυπογραφή του Θεόφιλου Λεονταρίδη σε τροπολογία για τις μεταγραφές φοιτητών, τριτέκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

Συμβολή και συνυπογραφή του Θεόφιλου Λεονταρίδη σε τροπολογία για τις μεταγραφές φοιτητών , τριτέκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

Η τροπολογία για τη τις μετεγγραφές φοιτητών , τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών που συντάχθηκε και και υπογράφηκε από 17 βουλευτές μεταξύ των οποίων και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Παιδείας κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Με την τροπολογία οι βουλευτές ζητούν να παρέχεται η δυνατότητα μετεγγραφής φοιτητών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών στο πλησιέστερο πανεπιστήμιο από τον τόπο διαμονής των γονιών τους, χωρίς τους περιορισμούς, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Δεδομένου μάλιστα ότι η Κυβέρνηση έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για το συγκεκριμένο θέμα και, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν επιβαρύνεται καθόλου ο κρατικός προϋπολογισμός ενώ παράλληλα, η προτεινόμενη τροπολογία συντελεί στην αντιμετώπιση το δημογραφικού προβλήματος, που αποτελεί μείζον εθνικό ζήτημα.

Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της τροπολογίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Θέμα: Μετεγγραφές τέκνων τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

Αιτιολογική έκθεση

Η προτεινόμενη τροπολογία, επιλύει ένα πάγιο αίτημα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών προκειμένου τα τέκνα αυτών να σπουδάζουν στα πλησιέστερα πανεπιστημιακά ιδρύματα από τον τόπο της μόνιμης διαμονής των γονιών τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά και άλλα κοινωνικά κριτήρια. Έτσι ελαχιστοποιούνται τα έξοδα σπουδών για αυτές τις οικογένειες, ο οικονομικός προϋπολογισμός των οποίων είναι ούτως ή άλλως χαμηλός. Επιπλέον η τροπολογία εξαιρεί τα τέκνα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών από το 15% των μετεγγραφόμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων αλλά και από τη συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής στο Τμήμα στο οποίο θέλουν να μεταγραφούν. Παράλληλα με την τροπολογία αυτή, φοιτητές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, οι οποίοι έχουν ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, μπορούν να μετεγγραφούν σε αντίστοιχα τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή ενότητα φοίτησης του αδελφού, ή στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, χωρίς επίσης να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα τα αδέλφια, εφόσον το επιθυμούν από κοινού να μετεγγράφονται σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα από αυτήν που φοιτούν, ή σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Η Πολιτεία οφείλει να δώσει τη δυνατότητα σε οικογένειες που ήδη έχουν τρία ή τέσσερα ή και περισσότερα παιδιά, αυτά να μπορούν να σπουδάσουν στο πλησιέστερο πανεπιστημιακό ίδρυμα από τον τόπο της μόνιμης διαμονής των γονιών τους με τις λιγότερες δυνατές δαπάνες. Άλλωστε είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης μας δεδομένου μάλιστα ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν επιβαρύνεται με κανένα δημοσιονομικό κόστος. Πρόκειται δηλαδή για ένα ανέξοδο κίνητρο στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που – κατά κοινή παραδοχή – αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της πατρίδας μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

1. Μετά από το άρθρο 73 του ν. 4962/2020 (Α’ 111) προστίθεται άρθρο 73Α ως εξής:

«Άρθρο 73Α»

Δικαιούχοι μετεγγραφής τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών

1. Αποκλειστικά τα τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών δύνανται εφόσον το επιθυμούν, να μετεγγραφούν απευθείας στο πλησιέστερο πανεπιστημιακό ίδρυμα από τον τόπο της μόνιμης διαμονής των γονιών τους, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 5 του άρθρου 73, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή, ούτε τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια του άρθρου 75, ούτε η ύπαρξη και η κατοχή με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας στον τόπο της μετεγγραφής από τον ίδιο ή τους γονείς του.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν. 4962/2020 (Α’ 111)

Μετά από το άρθρο 76 του ν. 4962/2020 (Α’ 111) προστίθεται άρθρο 76Α ως εξής:

«Άρθρο 76Α»

Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών

1. Φοιτητής τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν είτε σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα μεταξύ τους είτε σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τα αδέλφια της παρ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,

2. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75.

3. Ως προς τις μετεγγραφές της παρ. 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,

β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού, σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, ή σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει