Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Συνέντευξη του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στην Εφημερίδα ”Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”

Συνέντευξη του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στην Εφημερίδα ”Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”

<<Κάθε ημέρα που περνά, οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες γίνονται πράξη>>, τονίζει στην «Χώρα της Κυριακής» ο Βουλευτής Σερρών κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης και σημειώνει ότι οι Έλληνες πολίτες επιδο­κιμάζουν το κυβερνητικό έργο και η αποδοχή της κυβέρνησης ημέρα με την ημέρα διευρύνεται.

Ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται αισιόδο­ξος για την πορεία του κυβερνητικού έργου και παρότι, σημειώνει, οι δε­σμεύσεις που ανέλαβε ο κ. Καραμαν­λής δημιουργούν περιοριστικές γενι­κά συνθήκες, δηλώνει κατηγορημα­τικά πως η κυβέρνηση κινείται με πο­λύ καλούς ρυθμούς.

Το ίδιο κατηγορηματικά ο κ. Λεονταρίδης επισημαίνει ότι μετά τη λή­ξη των Ολυμπιακών Αγώνων η κυ­βέρνηση θα έχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας για την υλοποίηση του προγράμματος με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ. ασκεί παράλ­ληλα κρητική στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως τονίζει, πληρώνει τα αποτελέ­σματα της πολιτικής του ιδεολογικού εκκρεμούς το οποίο κινείται από τις παρυφές του φιλελευθερισμού ως τον σκληρό πυρήνα της σοσιαλδημο­κρατίας.

«Είναι όλοι τους συνυπεύθυνοι για τα προβλήματα που δημιούργησε η πολιτική τους», δηλώνει και τονίζει πως αυτήν την πολιτική θα  καταδικάσουν οι πολίτες και σε αυτές τις εκλογές, επιβραβεύοντας παράλληλα την πολιτική της Ν.Δ. Απώτερος στόχος του κυβερνώντος κόμματος γι’ αυτές τις εκλογές είναι, όπως μας λέει, «όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελλη­νίδες να αποκτήσουν τα πλεονεκτή­ματα που συνεπάγεται η ισότιμη συμ­μετοχή της χώρας μας στην Ευρώπη, δηλαδή την κοινωνική ευημερία, την ισόρροπη ανάπτυξη και την ασφά­λεια».

Ερωτηθείς, τέλος, για το ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ., ο κ. Λεονταρίδης σημειώνει ότι η σύνθεση του αποδεικνύει με πράξεις την ανανέωση και τη συνέχεια του έργου που δια­πράττει στην Ευρωβουλή η κοινο­βουλευτική της εκπροσώπηση, η οποία «με ήρεμο και σαφή τρόπο αναδεικνύει μια πρόταση για το ευ­ρωπαϊκό γίγνεσθαι και για τα σύγ­χρονα προβλήματα του Ευρωπαίου πολίτη».

Τα αποτελέσματα

Τι αποτέλεσμα προσδοκάτε για τη Ν.Δ. στις Ευρωεκλογές και με ποιο αποτέλεσμα θα εί­στε ικανοποιημένος;

«Οι προσεχείς εκλογές αποτε­λούν μια εκλογική αναμέτρηση η οποία συμβαίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις εθνικές εκλογές. Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων έδειξαν ότι διευρύνεται η κοινωνική βάση της Ν.Δ., με αποτέλεσμα να με­γαλώνει το χάσμα από το δεύτερο κόμμα. Ο κόσμος και οι λαϊκές μάζες φαίνεται να επιδοκιμάζουν το κυ­βερνητικό έργο και η αποδοχή της κυβέρνησης ημέρα με την ημέρα δι­ευρύνεται.

Πιστεύω ότι σε μια δημοκρατία το πρόβλημα τόσο για την κυβέρνη­ση όσο και για την αντιπολίτευση δεν πρέπει να είναι το διαρκές κυνήγι των ποσοστών αλλά η εξασφάλιση ευρύτερων κοινωνικών και πολιτι­κών συμμαχιών που θα της επιτρέ­πουν την ιδεολογική πρωτοκαθεδρία».

 
Αυτό πιστεύετε ότι επιτυγχάνεται με το ψηφοδέλτιο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία:

«Αφού μου δίνετε την ευκαι­ρία να αναφερθώ στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ., μπορώ λοιπόν να σας πω ότι το κόμμα μας για άλλη μία φορά αποδεικνύει με πράξεις την ανανέωση και τη συνέχεια του έρ­γου που διαπράτ­τει στην Ευρωβουλή η κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση. Με ήρεμο και σαφή τρόπο αναδεικνύει μια πρόταση για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και για τα σύγχρονα προβλήματα του Ευρωπαίου πολίτη.

Στόχος μας είναι ο Έλληνας πολίτης να διασφαλίσει το ίδιο επίπεδο ζωής, ασφάλειας και ευημερίας που απολαμβάνουν οι πολίτες των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών και αυτό μόνον η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει».

Πως κρίνετε το κυβερνητικό έργο μέχρι τώρα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πράγμα­τα που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν υλοποιηθεί;

«Η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου της Ν.Δ. αποτελεί την κοινή συνισταμένη τεσσάρων επιμέρους τάσεων. Πιο συγκεκριμένα, του προ­γράμματος της Ν.Δ., των δημοσιονο­μικών περιορισμών, της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής για της επιτυχούς διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Επιπλέον, η Ν.Δ. καλείται να κάνει βαθιές τομές στην οικονομία και την κοινωνία.

Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι η διαφοροποίηση του τρόπου διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. Το σύνολο των κυβερνητικών στελε­χών και του πρωθυπουργού παρου­σιάζουν ένα πρότυπο εξουσίας τελεί­ως διαφορετικό απ’ αυτό που μας εί­χαν συνηθίσει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Η ουσία της πολιτικής κυριαρχεί και πολύ γρήγορα άρχισαν να φαίνο­νται τα αποτελέσματα αυτής της πο­λιτικής. Πολλοί κάνουν λόγο για πιο επιταχυνόμενους ρυθμούς υλοποίη­σης του κυβερνητικού έργου. Δεν συμφωνώ μαζί τους, διότι αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του τις παραπάνω πε­ριοριστικές συνθήκες, τότε πιστεύω ότι η κυβέρνηση κινείται με πολύ κα­λούς ρυθμούς.

Με άλλα λόγια, είμαι σίγουρος ότι μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων η κυβέρνηση θα έχει μεγα­λύτερο βαθμό ελευθερίας για την υλοποίηση του προγράμματος».

Τι Φοβάται

Το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του φοβίζουν τη Ν.Δ.:

«Η κυβέρνηση απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης σε υψηλό βαθμό και παράλληλα η δημο­τικότητα του πρωθυ­πουργού είναι εξαι­ρετικά ενισχυμένη.

Αντίθετα, η οξύτατη και άδικη κρι­τική του ΠΑΣΟΚ δεν έχει την απο­δοχή της κοινής γνώμης. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πληρώνει τα αποτελέσματα της πολιτικής του ιδεολογικού εκκρε­μούς το οποίο κινείται από τις παρυ­φές του φιλελευθερισμού ως τον σκληρό πυρήνα της σοσιαλδημοκρα­τίας. Είναι όλοι τους συνυπεύθυνοι για τα προβλήματα που δημιούργησε η πολιτική τους.

  Επιπλέον, ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής υπερτερεί αισθητά στην ικανότητα να προασπίζεται δυναμικά τα συμφέροντα των Ελλήνων στην  Ελλάδα και την Ευρώπη, να αντιμε­τωπίζει τα προβλήματα της οικονομίας και να διαχειρίζεται τα εθνικά θέματα. Διαχειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Κυ­πριακό, την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα και την επίσημη επίσκεψη του στις ΗΠΑ.

Και δεν θα ήταν υπερβολή πλέον να πούμε ότι κάθε ημέρα που περνά οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες γίνονται πράξη».

Η Πρόταση της Ν.Δ.

 Ποια Είναι η πρόταση της Ν.Δ. στην πορεία προς της Ευρωεκλογές;

Η πρόταση τού πρωθυ­πουργού και της Ν.Δ. είναι σαφής: όλοι οι Έλληνες και  όλες οι Ελληνίδες να αποκτήσουν τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευ­ρώπη, δηλαδή την κοινωνική ευημερία, την ισόρροπη ανάπτυξή και την ασφάλεια.

Η Ελλάδα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα Ευρώπη των είκοσι πέντε. Οι προτεραιότητες της Ν.Δ. συν­δέονται με τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης;

  • για εφαρμογή των κυβερνητικών μας δεσμεύσεων,
  • για αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος προς όφέλος του Έλληνα πολίτη,
  • για αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας,
  • για πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει