Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης στη Βουλή.

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Στόχος η Αύξηση Επενδύσεων και Θέσεων Απασχόλησης

Αυξημένες Ενισχύσεις και Κίνητρα για το Νομό Σερρών

 • Χορήγηση υψηλών κρατικών ενισχύσεων και ελκυστικών κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις
 • 70% ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις
 • 60% για τις μεσαίες
 • 50% για τις μεγάλες

Χορηγούμενα κίνητρα

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Ειδικά για περιοχές σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα και για ορεινές περιοχές, προβλέπονται ποσοστά επιχορήγησης στο 100% του ανώτατου ορίου.

Πρόταση του Θεόφιλου Λεονταρίδη για σύνδεση του πανεπιστημιακού τεχνολογικού ιδρύματος στις Σέρρες με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις και προώθηση της συνεργασίας.

Ο πρώην Υπουργός Θ. Λεονταρίδης μιλώντας στην Βουλή στο νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος : Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη» μεταξύ άλλων τόνισε:

Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, επιχειρείται η αύξηση των επενδύσεων, με σκοπό το βέλτιστο τρόπο δημιουργίας νέου πλούτου και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιχειρηματικότητας και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας. Ενός εργαλείου δηλαδή, που αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό πλαίσιο για την χορήγηση υψηλών κρατικών ενισχύσεων και την παροχή ελκυστικών κινήτρων στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Τα μέγιστα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα είναι αυξημένα κατά 5%– 25%, σε σχέση με τον προηγούμενο. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η ενίσχυση για κάθε επένδυση είναι δυνατό να φτάνει το 70% των επιλέξιμων δαπανών. Κατά κανόνα, τα ποσοστά ενισχύσεων θα διαμορφωθούν:

 • έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • έως 60% για τις μεσαίες και
 • έως 70% για τις μικρές.

Κύριες πηγές χρηματοδότησης και κλειδιά ανάπτυξης θα είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΠΔΕ.

Τα ποσοστά αυτά, είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα του αναπτυξιακού νόμου του 2016 που έφτανε έως το 45%.

Οι ενισχύσεις παρέχονται με τέσσερις μορφές:

 • Φορολογική απαλλαγή: Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων – προ φόρου – κερδών.
 • Επιχορήγηση: Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Εισάγονται επίσης, δυο πολύ σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον προγενέστερο αναπτυξιακό νόμο του 2016. Θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων, στοχευμένα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο επιχειρείν
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο (αυξάνουν τα όρια σε σχέση με 4399/2016):

 • ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

Οι επιλέξιμες δαπάνες επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν, κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι ενσώματες, εκείνες δηλαδή που αφορούν υλικοτεχνικό εξοπλισμό όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό, χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και

Οι πρόσθετες ενισχύσεις που παρέχονται σε μειονεκτούσες περιοχές όπως οι πληγείσες, οι παραμεθόριες και οι ορεινές, εκτιμώ ότι θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και περιοχές με συγκριτικά υψηλό δείκτη ανεργίας σε σχέση με το μέσο όρο τη χώρας.

Πέραν των περιφερειακών ενισχύσεων όμως, προβλέπονται και άλλες. Είναι αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα Β του νομοσχεδίου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενισχύσεις για συστήματα τηλεθέρμανσης, για νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις.

Ειδικά για τις Σέρρες, θα ήθελα να επισημάνω ότι ανήκει στην πολυπληθέστερη περιφέρεια από τις 12 συνολικά επιλεγείσες, για κρατικές ενισχύσεις.

Η τοπική οικονομία βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Μέσα στους δικαιούχους του νέου νόμου, συγκαταλέγονται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις που ισχύουν για κάθε θεματική κατηγορία επενδύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες για την πρωτογενή παραγωγή περιλαμβάνουν δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, για την επαγγελματική κατάρτιση, για συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις, για την πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρία. Οι ενισχύσεις που προβλέπει ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, είναι πλουσιοπάροχες.

Ειδικά για περιοχές σε απόσταση έως 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα και για ορεινές περιοχές επίσης, προβλέπονται ποσοστά επιχορήγησης στο 100% του ανώτατου ορίου.

Πιστεύω ότι η σύνδεση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Και εδώ στις Σέρρες το πανεπιστημιακό τεχνολογικό ίδρυμα, όπως και σε άλλες περιοχές, θα ενώσει την ανώτατη εκπαιδευτική κοινότητα με την επιχειρηματικότητα ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

Θα ήθελα επομένως, από αυτό εδώ το βήμα να προτρέψω τους συμπολίτες μου στις Σέρρες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνει ο νέος νόμος στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Όσον αφορά επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως 1 εκ. €, η σχετική αίτηση κατατίθεται στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους 1 εκ. € – 3 εκ. € αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπ. Εσωτερικών, Τμήμα Μακεδονίας – Θράκης.

Η κυβέρνησή μας, μέσα από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, προωθεί τις γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες σε κάθε επαφή του επιχειρηματία με το κράτος, τη έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων με κρατικές ενισχύσεις, και εν τέλει τη διευκόλυνση του επιχειρείν που τόσο έχει πληγεί τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Η κυβέρνηση βήμα-βήμα από την αρχή μετά τη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, τη στήριξή τους με όσα μέσα διαθέτει το διάστημα της πανδημίας, έρχεται με νέα αναπτυξιακή στρατηγική και με το σχεδιασμό του αναπτυξιακού νόμου και ενισχύει την περιφερειακή και τοπική δραστηριότητα με πρωτοποριακό τρόπο και με επιδίωξη την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την κοινωνική συνοχή και την κατάργηση των ανισοτήτων.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει